Stadgar

Stipendium

§ 1. Stipendiet är instiftat 1995 och är ägnat att stimulera kompetensutveckling och kunnande för förbundets medlemmar.
§ 2. Stipendiet kan sökas av enskild medlem eller grupp av medlemmar inom förbundet.
§ 3. Ansökan som görs skriftligen skall vara Polisens Hundförarförbunds styrelse tillhanda senast 31 maj. Utdelande av stipendiet sker vid ordinarie årsmöte i samband med sommar-SM. Ansökan skall innehålla: – Sökandes namn, adress och födelsedatum – Polismyndighet – Uppgifter för mål för utvecklingsarbetet – Begärd stipendiesumma.
§ 4. Den årliga stipendiesumman är 10.000 kronor. Överskjuten, ej uttagen summa, accumeleras till kommande år. Storleken på den totalt utbetalda summa bestäms för varje år av styrelsen i Polisens hundförarförbund dock högst 10.000 kronor per ansökan.
§ 5. Stipendiat förbinder sig att till styrelsen redovisa vilka kostnader stipendiet täckt, senast ett år efter utbetalning. Ett skriftligt referat skall publiceras senast i nr 5 av tidskriften Polishunden, året efter utbetalningen.