Vinter-SM

dec102017

Generella bestämmelser:

 

Tävlingen skall årligen genomföras i enlighet med Polisens Hundförarförbunds allmänna anvisningar och riktlinjer för svenska mästerskap för polishundar.

Definitioner:

Svenska Polismästerskapen i draghundskörning är en draghundstävling, som med tillämpning av dessa regler, anordnas på uppdrag av Polisens Hundförarförbund.

Hund och pulka eller lina jämte förare benämns ekipage.

Villkor för hundens och förarens deltagande:

Tävlande skall vara medlem i förening ansluten till Polisens Hundförarförbund. Tävlande skall vid anmälningstidens utgång vara utbildad och godkänd hundförare i Sverige samt tävla med sin godkända och kontrakterade tjänstehund.

Tik under löpningsperiod och under tiden 30 dagar före beräknad valpning och 75 dagar efter valpning, får ej delta.

Anmälan och avgifter:

Skall avges och betalas enligt arrangörens angivna bestämmelser. Anmälningsavgiften återbetalas endast om utlyst tävling inställs.

PM

PM om tävlingen skall på lämpligt sätt skickas till deltagarna och Polisens Hundförarförbund senast 1 vecka före tävlingsstart. PM ska innehålla uppgift om tid och plats för tävlingen samt tid för första start, tid och plats för invägning och veterinärbesiktning.

Klass- och grenindelning:

Seniorer, 10 km pulkakörning

Oldboys, 10 km pulkakörning. För den som under tävlingsåret fyller 40 år. Oldboys äger rätt att delta i seniorklassen.

Linkörning, 10 km.

Damer och herrar tävlar i gemensamma klasser.

Samtliga grenar körs i fristil.

Fordon och draganordningar:

 

I alla tävlingsklasser får valfri typ av sele och skalm användas. De får dock inte medföra uppenbar skaderisk för tävlande ekipage.

Veterinärbesiktning och intyg:

På angiven tid skall anmäld hund besiktigas av veterinär, vilken avgör om hunden av veterinärmedicinska skäl får delta eller inte. Gällande vaccinationsintyg skall medföras och uppvisas vid anmodan.

Vägning av draglast:

Vägning av draglast sker dels före start på av tävlingsledningen angiven tid, dels direkt efter målgång. En viktminskning av lasten, överstigande 5 % medför diskvalifikation. Last (sand) tillhandahålls av arrangören.

Med draglast menas pulka, skalmar, sele och lina mellan förare och pulka. Reserv och reparationsmaterial får ingå i draglasten.

Draglasten skall väga 15 kg för både hane och tik.

Tävlingsbanor:

Tävlingsbanans längd är för samtliga klasser 10 km.

Banorna bör om möjligt läggas så att varvning inte sker i direkt anslutning till start- och målområdet. Vid de individuella tävlingarna bör om möjligt föråkare starta före första startande ekipage.

Stafett:

Stafetten körs 3 x 5 km. Den första och sista sträckan körs med pulka. Sträcka två körs med lina.

Lagens sammansättning i stafetten:

Tre ekipage från samma polismyndighet eller samma län utgör ett lag. Lagens sammansättning skall vara anmäld vid tidpunkt som arrangören anger, före första start.

Ekipage måste ha startat i någon av de individuella klasserna, för att få ingå i ett stafettlag.

Flera lag från samma polismyndighet äger rätt att delta i SM-stafetten.

Om arrangören medger, kan lag bildas tillsammans med andra län, utan att delta i SM.

Bestraffning, protester och besvär:

Tillsägelse kan användas i fråga om mindre regelförseelser som inte drabbar konkurrenter och som inte ger väsentlig egen fördel.

Varning kan utdömas vid regelbrott som påverkat eget eller konkurrenters resultat men som inte anses medvetet eller planerat.

Diskvalificering kan utdömas antingen vid upprepning av regelbrott som tidigare gett varning eller vid regelbrott som bedöms medvetet eller planerat.

Tävlande som anser sig ha tillfogats orätt, äger söka rättelse genom att till tävlingsjuryn avge protest. Protesten skall skriftligen avges senast en timme efter det att det officiella resultatet kungjorts. Besvär över tävlingsjuryns beslut avges skriftligen till styrelsen för Polisens Hundförarförbund, senast 4 dagar efter klagande fått del av juryns beslut.

Körning och allmänna föreskrifter:

Tävlande ekipage får ha endast en förare och får inte åtföljas av obehöriga.

Förare får under tävling inte mota någon som helst hjälp i form av handräckning, material, vallning mm. Föraren får under tävlingen byta ut en trasig skida eller stav. För att kontrollera att inte båda skidorna byts ut skall skidorna märkas före start.

 

Tvångsmedel såsom piska, spö eller liknande, för pådrivande av hunden, får inte användas. Slag mot skalm eller fordon är inte tillåtet.

 

Föraren skall under tävling förflytta sig på skidor. Denna bestämmelse utgör inte något hinder för att skidorna får tas av under vallning, vid reparationer eller andra problem.

 

Föraren skall under tävlingen åtfölja spannet så att han har obruten kontakt med hunden.

 

Vid omkörning skall framförvarande förare, på efterföljande förares begäran, underlätta omkörningen. Båda förarna skall under omkörningen ha sådan kontroll på hundarna att omkörning kan ske på ett betryggande sätt. Vid behov skall föraren ta sig upp i jämnhöjd och skalma hunden.

 

Det är tillåtet för föraren att hjälpa hunden när den t ex har kört fast. Hjälpen skall upphöra så snart det inte är befogat. Det är vidare tillåtet att styra pulkan med hjälp av lina eller motsvarande, om det inte sker i dragriktningen. Linan skall fästas vid föraren i öppen krok, vilken skall sitta i ett bälte eller sele runt föraren. Bältet skall ha en minsta bredd över ryggen på 7 cm. På linan får inte någon kopplingsanordning av metall eller liknande finnas som kan skada hunden.

 

Under tävlingen skall hundspannet befinna sig framför föraren. Undantag från regeln om att föraren skall befinna sig bakom spannet, kan medges av säkerhetsskäl t ex i branta utförslöpor, vid omkörning av annat ekipage, vid hinder utmed banan, i vägkorsningar eller vid annan situation där ett snabbt ingripande av föraren kan vara påkallat. Vidare har föraren rätt att vid start- och målgång skalma hunden. Kontroll att tävlingsreglerna efterföljs, ombesörjs av arrangören särskilt utsedda bankontrollanter.

 

Dessa allmänna föreskrifter gäller i tillämpliga delar även linkörningsklassen.

 

Där inget annat framgår i dessa regler, hänvisas till Svenska Draghundsportförbundets nationella tävlingsregler i nordisk stil.